Atopámonos pendentes da aprobación por parte do Goberno Central da entrada en FASE 1 do proceso de desescalada. A reapertura dos nosos establecementos é inminente polo que debemos ter en conta as condicións de reapertura regulada pola Orde SND/386/2020 e SND/388/2020 do 3 de maio, na que se establecen as condicións de apertura de actividades da hostalaría e a restauración. 

A continuación imos expoñer as condicións que deberán cumprir (obrigas e recomendacións) os establecementos que abran as súas portas unha vez aprobada a entrada en FASE 1 na que se permite a apertura de terrazas, o servizo de comida para levar e o servizo a domicilio. 

 TERRAZAS: 

Cumplirán as seguintes condicións: 

● Limítase ao ao 50% das mesas permitidas en base á correspondente licenza 

● A distancia física entre mesas ou agrupacións de mesas será polo menos DOUS METROS 

● Permitirase un máximo de agrupacións de 10 PERSOAS POR MESA ou agrupación de mesas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA O PERSOAL: 

 OBRIGAS DO TITULAR: 

Cumpir coas obrigacións de prevención de riscos establecidas na lei vixente xa sexa con carácter xeral e de maneira específica para previr o contaxio do Covid-19. 

● Asegurarse de que todos os traballadores dispoñen dos EQUIPOS DE PROTECCIÓN INIVIDUAL axeitados ao nivel de risco. 

Dispoñer permanentemente de XELES HIDROALCOHOLICOS autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade e/ou XABÓNS para a limpeza de mans. 

Organizaranse QUENDAS E CONDICIÓNS de traballo de forma que se garanta a distancia interpersoal (2 metros). De ser inviable, o uso de equipos de protección será obrigatoria. Esta medida esténdese a traballadores de empresas externas que presten servizos no establecementos. 

● Todo o persoal debe estar FORMADO E INFORMADO sobre o correcto uso dos equipos de protección individual. 

HABILITAR UNHA ZONA onde os traballadores poidan cambiarse dotada de taquillas, portatraxes ou algo similar onde poidan deixar a roupa e efectors persoais. Deberase garantir a distancia interpersoal nos vestuarios, de non poder distribuiranse os horarios de maneira que non coincidan na zona de cambio de vestimenta. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA OS CLIENTES E DURANTE O SERVIZO 

– OBRIGAS: 

● Dispoñerase á entrada do establecemento de XELES HIDROAOCOHOLICOS con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade e deberán estar sempre en condicións de uso. 

● A saída do establecemento colocarase unha PAPELEIRA con tapa de accionamento non manual dotadas dunha bolsa de lixo 

● Levarase a cabo a LIMPEZA E DESINFECCIÓN do equipamento de terraza (mesas, sillas ou calquera outra superficie de contacto) entre clientes. 

● LIMPAR E DESINFECTAR os sistemas electrónicos de pago entre clientes.

● LIMPAR E DESINFECTAR o TPV se o empregado que o usa non é sempre o mesmo. 

● ELIMINAR os produtos de autoservizo (palilleiros, aceiteiras, servilleteiros…) priorizando os envases monodosis ou o seu servizo baixo petición do cliente. 

● VAIXELA, CRISTALERÍA, MANTEIS, etc almacenaranse en RECINTOS PECHADOS. Se isto fose inviable colocaranse lonxe de zonas de paso de clientes e traballadores. 

● A OCUPACIÓN MÁXIMA DOS ASEOS será dunha persoa. En caso de persoas que requiran asistencia permitirase un acompañante. 

●A LIMPEZA E DESINFECCIÓN dos aseos será levada a cabo mínimo 6 veces ao día. 

– RECOMENDACIÓNS: 

PRIORÍZASE o emprego de manteis dun só uso, de non ser así procederáse ao seu cambio entre clientes. 

FOMENTARASE o pago con tarxeta ou outros medios que no supoñan contacto evitando o emprego de diñeiro en efectivo. 

EVITAR o emprego de cartas de uso común optando polo emprego de outros dispositivos (medios electrónicos, pizarras, carteis, etc). 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NA RECOLLIDA DE PEDIDOS 

OBRIGAS: 

● O PEDIDO realizarase por teléfono ou en liña 

O establecemento fixará un horario de recollida 

O establecemento contará cun ESPAZO HABILITADO E SINALIZADO para a recollida de pedidos 

O establecemento garantirá a separación interpersoal ou, na súa falta, instalará medidas de protección 

O tempo de permanencia nos establecementos nos que se leve a cabo a recollida de pedidos será o estrictamente necesario para que os clientes poidan realizar a recollida dos mesmos. 

● Naqueles establecementos nos que sexa posible a atención personalizada de máis dun cliente ao mesmo tempo, deberá sinalizarse de forma clara a distancia de seguridade de 2 metros entre clientes. 

Non poderá realizarse de forma simultánea a atención a varios clientes polo mesmo traballador 

No caso de que non poida atenderse individualmente a máis dun cliente, non se permitirá o acceso ao establecemento de máis dun cliente salvo aquelas persoas que presentan algunha discapacidade. 

Debemos ter en conta que son as medidas OBRIGATORIAS E RECOMENDADAS segundo Ordes citadas e emitidas polo Ministerio de Sanidade ata a data e por tanto, de obrigatorio cumprimento para proceder á reapertura dos establecementos na FASE 1. 

As condicións aquí establecidas poden verse modificadas segundo a evolución e propagación do Covid-19, por tanto, calquera modificación respecto diso será notificada na maior brevidade posible.