ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, PERSONALIDADE XURÍDICA, ÁMBITO TERRITORIAL, DOMICILIO, FINS E ÁMBITO FUNCIONAL.-

 

Artigo 1º.-

Ao amparo do establecido na Lei de 19/77, do 1º de Abril de 1977 reguladora do Dereito de Asociación – Sindical, constituíuse a
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Artigo 2º.-

A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con sede en Santiago de Compostela, terá ámbito provincial, integrando aos industriais, que ben de forma individual ou baixo a forma societaria exploten, dirixan ou sexan titulares de RESTAURANTES, CAFETERÍAS, CAFÉS BARES, WHISQUERÍAS, TABERNAS, SALAS DE FESTAS, DISCOTECAS, HOTEIS, HOSTAIS, APARTAMENTOS E PISOS TURÍSTICOS E PENSIÓNS, podendo afiliarse igualmente as entidades que exerzan a actividade de CASAS DE HÓSPEDES, FONDAS, MOTEIS, CÁMPINGS, APARTAMENTOS, CASAS DE TURISMO RURAL, ALBERGUES TURÍSTICOS, CIDADES DE VACACIÓNS e HOTEIS DE ESTACIÓNS TERMAIS, en todas as súas modalidades, e demais establecementos do ramo que desexen afiliarse voluntariamente, pois o seu ámbito de afiliación estará aberto á totalidade dos seus posibles membros, tanto ás existentes como ás que poidan crearse no futuro en territorio provincial.

Artigo 3º.-

A Asociación goza de personalidade xurídica e da capacidade de obrar necesaria para o cumprimento dos seus fins.

Posuirá patrimonio propio e separación económica e financeira das Asociacións ou Entidades de calquera outra actividade empresarial.

Artigo 4º.-

A Asociación ten ámbito provincial. O domicilio social establécese en Santiago de Compostela, rúa Salvadas 39-41, baixo.

Igualmente poderá establecer as delegacións e representacións locais que estime oportunas.

Artigo 5º.-

Son fins da Asociación, a xestión, defensa e coordinación dos intereses comúns dos seus membros afiliados.

Para o cumprimento dos seus fins, ten as seguintes facultades e funcións:

 1. A defensa dos intereses peculiares na orde profesional, económico, tecnolóxico e comercial dos seus membros.
 2. Exercitar ante os Tribunais ou calquera outros organismos públicos ou sindicais as accións que procedan con arranxo ás leis.
 3. Adquirir e posuír bens e contraer obrigacións que se estimen necesarios con suxeición ás normas regulamentarias sen que, en ningún caso, a responsabilidade da xestión financeira se estenda a outras organizacións profesionais.
 4. Informar ás Asociacións de Restauración e Hospedaxe doutras provincias, Federacións e Asociación Nacional nos asuntos que lle sexan consultados.
 5. Realizar nas esferas das súas atribucións, as misións cuxa execución lle fosen solicitadas por algún organismo de ámbito superior.
 6. Promover a formación dos asociados mediante a impartición de cursos, o fomento de eventos formativos ou calquera outra acción.
 7. Facilitar a todos os seus asociados a participación en todas as súas actividades que colectivamente poden exporse no desenvolvemento propio das empresas asociadas, en defensa dos seus intereses, ou como promoción de obxectivos económicos, industriais, comerciais, etc.
 8. Relacionarse coas entidades Administrativas, Nacionais e Internacionais, Centrais Sindicais e de calquera rango, establecendo acordos, convenios, colaboracións, etc. unha vez cumpridos os trámites que estes Estatutos esixen para que os compromisos adquiridos poidan obrigar aos seus asociados.
 9. Servir de centro de documentación para todos os seus membros, sendo centro de recepción e emisión de información dos seus asociados, recompilando datos estatísticos, estudos, etc. de interese para os mesmos.
 10. Servir de centro de promoción de cantas actividades non expresadas sexan acordadas polos órganos directivos ou Asemblea Xeral.
 11. Formalizar, constituír e participar en Fundacións e Sociedades ou calquera outro acto de lícito comercio para o desenvolvemento dos seus fins.
 12. Adquirir, posuír, gravar, desgravar, traspasar e administrar toda clase de bens para o correcto funcionamento da Asociación.
 13. A realización de calquera actividade que poida promover o desenvolvemento e benestar de Galicia, e que afecte ao Sector de Hostalería, Turismo, Lecer e similares, especialmente pero non de forma exhaustiva, as que teñan relación con: as súas Administracións Públicas, a aplicación da Xustiza, a actividade Parlamentaria, o funcionamento dos seus órganos públicos, institucións, padroados, fundacións e sociedades públicas; decisións relativas aos movementos de emigración e inmigración, axuda humanitaria a outras comunidades, política lingüística, seguridade interior, comunicación audiovisual, prensa, relacións exteriores; economía galega, o seu patrimonio, a xestión e intervención económicas, tributos, impostos, orzamentos provinciais, planificación económica, xestión de fondos nacionais e internacionais, estatística, competencia; obras públicas, transporte, urbanismo, portos, pesca, asuntos marítimos; educación, investigación, desenvolvemento tecnolóxico (I+D), formación profesional, formación ocupacional, formación continua, ensinos especiais, innovación, industria, tecnoloxía, investimento empresarial, minas, augas, comercio, consumo, calidade, turismo en todas as súas manifestacións, actividades e empresas; cultura, enerxía, consumo; medio rural, xestión agroalimentaria, montes, industrias forestais, deportes, sanidade, saúde, recursos humanos, desenvolvemento profesional; saúde mental, drogodependencias; medio ambiente, desenvolvemento sustentable, conservación da natureza e o medio, servizos hidráulicos; promoción e desenvolvemento do traballo, o emprego e a ocupación, a formación, a colocación, relacións laborais; vivenda e chan.
 14. Calquera outra función de natureza análoga que se considere necesaria ou conveniente para o cumprimento dos seus fins e para a defensa dos lexítimos intereses dos seus membros.

Estas funcións poderían levarse a cabo coa colaboración que fose precisa, con outras posibles Asociacións de carácter rexional ou nacional que se poida constituír cos mesmos fins e personalidade xurídica suficiente.

Artigo 6º.-

A Asociación non persegue fins especulativos nin lucrativos.

 

CAPÍTULO II

RÉXIME XURÍDICO E DURACIÓN.-

 

Artigo 7º.-

A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, rexerase polos presentes Estatutos, Regulamento de Réxime Interior e polos acordos validamente adoptados polos seus Órganos de Goberno, en canto non se opoñan á Lexislación Vixente en cada momento.

Artigo 8º.-

A Asociación constitúese por tempo indefinido.

A disolución da Asociación producirase na forma e cos requisitos que para ese efecto establezan as disposicións vixentes.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA A ADQUISICIÓN E PERDA DA CALIDADE DE MEMBROS, DEREITOS E OBRIGACIÓNS.-

 

Artigo 9º.-

 1.- Para adquirir a condición de membro da asociación, precisarase que se solicite por escrito, por comparecencia na sede da asociación ou calquera medio que deixe clara a intención de asociarse. Posteriormente aceptarase o ingreso por acordo favorable da Xunta Directiva, do cal se dará conta, á Asemblea Xeral. Unha vez aprobado pola Xunta Directiva, o socio terá todos os dereitos inherentes á súa condición.

O novo socio deberá estar en posesión dos requisitos necesarios para o inicio da actividade ou como mínimo, debe acreditar que realizou a súa solicitude.

Artigo 10.- Tipos de socios.

 • a) Socios Ordinarios: Son as persoas físicas ou xurídicas que se inclúan nas actividades que son obxecto da Asociación.
 • b) Socios de Honra: Poderán ser designados como tales, as empresas, personalidades e profesionais da Hostalería que teñan un prestixio recoñecido dentro do sector así como personalidades do mundo económico, social, cultural, profesional ou político que se distingan pola súa afección e coñecementos gastronómicos, hostaleiros ou turísticos en xeral, ou ben presten colaboración efectiva na consecución dos fins da Asociación.

O nomeamento dos socios de honra é competencia da Asemblea Xeral.

Artigo 11º.-

1º) O ingreso ou separación dos membros será voluntario, salvo os casos de exclusión acordada conforme aos presentes Estatutos.

Perderase a condición de membro da Asociación polas seguintes causas:

 • a) Renuncia voluntaria, previo o cumprimento das obrigacións ata a data de baixa, incluído o pago da cota completa fixada pola mesma.
 • b) A baixa no exercicio profesional da actividade. Con todo, se o socio cedeu ou vendeu o seu negocio tendo unha antigüidade na Asociación de 15 anos ou máis, poderá seguir como socio abonando a cota en función dos servizos que demande.
 • c) A inhabilitación ou suspensión declarada en sentenza firme pola xurisdición penal.
 • d) O acordo da Asemblea Xeral adoptado polos votos das dúas terceiras partes dos asociados se se celebrase en primeira convocatoria e por maioría simple dos asistentes se o fose en segunda convocatoria, previa proposta da Xunta Directiva, nos seguintes casos:

1.- Por non cumprir o asociado as normas contidas nestes Estatutos ou no Regulamento de Réxime Interior.

2.- Polo incumprimento, con prexuízo para os membros da Asociación, dos acordos adoptados polos seus Órganos de Goberno.

3.- Por non estar ao corrente no pago das cotas ou derramas acordadas.

2º) A perda da condición de membro por calquera dos motivos expostos no apartado anterior, levará consigo a de todos os dereitos sen excepción algunha.

3º) Procederase á suspensión automática na condición de socio, daquel que estea incurso nunhas dilixencias previas, coa condición de imputado ou investigado, pola súa xestión como directivo en asuntos da asociación. A suspensión durará o tempo que duren os procedementos penais, e adoptarase por acordo da Xunta Directiva.

A suspensión finalizará co final do litixio. En caso de condena en sentenza penal, por actuacións como representante da asociación ou directivo da mesma, a suspensión converterase en baixa definitiva. Para o suposto de absolución ou arquivo, recobrarase a condición de socio con todos os dereitos e obrigacións.

Durante o tempo que dure a situación de baixa non se estará obrigado a abonar cota algunha de socio, nin outra obrigación algunha con relación á asociación.

 Artigo 12º.-

Todos os membros da Asociación terán igualdade de dereitos e obrigacións.

Artigo 13º.-

Son dereitos dos membros da Asociación:

 1. Elixir e ser elixidos para postos de representación e ostentar cargos directivos.
 2. Exercer a representación que en cada caso se lles confira.
 3. Informar e ser informados oportunamente das actuacións e vida da Asociación e das cuestións que lles afecten.
 4. Intervir, conforme ás normas legais ou estatutarias, na xestión económica e administrativa da Asociación.
 5. Expresar libremente as súas opinións nas reunións dos Órganos de Goberno de cantos asuntos se propoñan na Orde do Día.
 6. Asistir ás reunións da Asemblea Xeral e daqueles outros Organismos da Asociación a que teñan dereito e exercitar neles libremente o dereito de voto.
 7. Exercitar as accións ou recursos a que haxa lugar en defensa dos seus dereitos profesionais e instar á Asociación para que por si ou polos medios que considere necesarios interpoñan as accións ou recursos oportunos para a defensa dos intereses profesionais incluídos no ámbito da Asociación.
 8. Beneficiarse de cuantos acordos e xestións realícense colectivamente.
 9. Ser asistido polos servizos que a Asociación teña organizados,.
 10. Propoñer, de acordo cos Estatutos, cantas iniciativas e vicisitudes poidan ser de interese aos asociados.
 11. Calquera outros recoñecidos por disposición legal, ou acordo da Asociación.
 12. Poder, en calquera momento, coñecer a situación económica da Entidade mediante o exame dos libros contables.

Artigo 14º.-

Son deberes dos membros da Asociación:

 1. Axustar a súa actuación ás leis e aos principios básicos en que se inspiran as asociacións futuras e ás normas dos presentes Estatutos.
 2. Cumprir fielmente o que se dispón nos presentes Estatutos, no Regulamento de Réxime Interior, así como nos acordos validamente adoptados pola Asemblea Xeral e pola Xunta Directiva.
 3. Respectar a libre manifestación de pareceres e non entorpecer directa ou indirectamente as actividades da Asociación.
 4. Facilitar información solvente e responsable sobre as cuestións que non teñan natureza reservada, cando lle sexa requirida polos Órganos de Goberno da Asociación.
 5. Satisfacer puntualmente as cotas que lles correspondan para o sostemento e desenvolvemento das actividades da Asociación.
 6. Calquera outros que resulten da aplicación de disposicións legais, ou de acordo da Asociación.

Artigo 15º.-

O incumprimento dos seus deberes para os membros da Asociación, dará lugar a algunha das sancións seguintes: apercibimento ou expulsión, sen prexuízo de exercitarse as sancións que procedan ante o Tribunal que corresponda.

A tramitación do expediente sancionador realizarase mediante a incoación e tramitación dun expediente contraditorio no que deberá garantirse, en todo caso, a audiencia do socio afectado. Será competencia da Xunta Directiva a imposición da sanción de apercibimento e competencia da Asemblea Xeral a expulsión, salvo o suposto regulado no artigo 10.4º, que neste caso a suspensión é automática.

As sancións sinaladas no parágrafo anterior aplicaranse atendendo, en cada caso, á gravidade ou reiteración da falta.

 

CAPÍTULO IV

DO GABINETE DA ASOCIACION E NORMAS DE FUNCIONAMENTO:

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESOREIRO E VOCAIS.

Artigo 16º.-

O goberno da ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, estará a cargo da Asemblea Xeral, as Xuntas Directivas, o Comité Executivo e os Presidentes.

A Asociación poderá constituír dentro do seu seo os servizos, comisións ou grupos de traballo que estime necesarios para unha mellor consecución dos seus fins. A súa creación será competencia da Xunta Directiva.

Artigo 17º.-

1.- A Asemblea Xeral é o Órgano superior de goberno e de representación da Asociación e estará composto por todos os membros asociados, presentes ou representados.

2.- As súas facultades son as siguintes:

 • a) Aprobar ou reformar os Estatutos.
 • b) Adoptar acordos en relación coa representación, xestión e defensa dos intereses profesionais dos seus membros en materia da súa competencia, sen prexuízo da facultade de delegar na Xunta Directiva a realización dos mesmos.
 • c) Aprobar os programas e plans de actuacións.
 • d) Elexir os compoñentes da Xunta Directiva.
 • e) Aprobar as cotas que teñan que satisfacer os membros, así como as exaccións ou derramas.
 • f) Aprobar os orzamentos e as liquidacións de contas.
 • g) Coñecer e decidir en todos aqueles asuntos que pola súa importancia se somenten á súa consideración.
 • h) Aprobar a Memoria Anual de Actividades
 • i) Acordar a disolución da Asociación

3.- Todos os membros da Asociación que estean ao corrente no pago das cotas, teñen dereito a asistir á Asemblea Xeral, con voz e voto, por eles mesmos, pola persoa da súa representación legal, ou por outro asociado provisto de mandato escrito con carácter especial para cada sesión, podendo cada asociado representar un máximo de dez asociados.

4.- As eleccións para Xunta Directiva convocaranse con vinte días naturais de antelación como mínimo. Poderanse presentar candidaturas ata dez días antes do día sinalado para celebrar a votación, tendo cada candidatura que ter doce membros, coa proposta de quen é o Presidente e o Vicepresidente, e sendo seis membros de hospedaxe e seis de restauración. O presidente e o vicepresidente non poderán pertencer á mesma sección, é dicir, non poderán ser os dous do sector hospedaxe nin restauración. Cada sector vota as candidaturas do seu sector, escollendo os votantes de restauración aos candidatos da mesma e os de hospedaxe aos seus. Para o suposto dunha soa candidatura, non haberá eleccións e quedará proclamada como elixida.

Artigo 18º.-

1.- A Asemblea Xeral reunirase preceptivamente con carácter ordinario unha vez ao ano, previa convocatoria e Orde do Día que o Secretario en nome do Presidente realizará, con polo menos seis días de antelación.

2.- Con carácter extraordinario reunirase nos casos en que o soliciten o 25{b3705fbade47c0bd3c2291fcde81d9ee637c57ad114296e99373bbcf1bd450b5} dos membros da Asociación, en escrito razoado, ou o decidan os Presidentes da Asociación de propia iniciativa ou a instancia da Xunta Directiva, previo acordo da mesma. Nestes casos, a convocatoria farase por fax, correo electrónico ou carta certificada, incluíndose os asuntos que se inclúan na Orde do día para tratar.

3.- Tanto na Asemblea Ordinaria como Extraordinaria soamente poderanse tratar aqueles asuntos incluídos na Orde do Día da convocatoria.

Artigo 19º.-

A Asemblea Xeral, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará validamente constituída en primeira convocatoria, cando se atopen presentes ou representados a metade máis un dos seus membros e, en segunda convocatoria celebrarase media hora despois da primeira no mesmo lugar, calquera que sexa o número de asistentes.

Así mesmo precisarase a asistencia dos Presidentes da Asociación, ou de quen lles substitúa legalmente.

Nas Asembleas xerais ordinarias ou extraordinarias, cada socio terá un voto.

Artigo 20º.-

1.- A Asemblea Xeral, Ordinaria e Extraordinaria será presidida polos Presidentes da Asociación que, nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, serán substituídos polos Vicepresidentes.

Os Presidentes darán por terminada a deliberación cando consideren que está suficientemente debatido un asunto e resolverán cuantos dilaten en exceso a adopción de acordos.

2.- Actuará como Secretario o da Asociación. En caso de ausencia, vacante ou enfermidade, este será substituídos por un membro da Xunta designado polos Presidentes ou quen desempeñe as súas funcións.

Artigo 21º.-

1.-Os acordos tomaranse por maioría simple de votos dos membros asociados asistentes ou debidamente representados, excepto naqueles casos en que estes Estatutos esixan un «quórum» diferente.

2.- Os acordos, unha vez aprobados, obrigarán a todos os asociados, incluído aos asistentes e aos disidentes e terán forza executiva salvo que se acorde suspender a súa execución nos casos e coas formalidades previstas nas disposicións vixentes.

Non obstante o anterior, os acordos poderán ser impugnados xudicialmente soamente por aqueles que votasen en contra dos mesmos.

3.- Cada membro terá dereito a tantos votos como número de establecementos resulte titular.

Artigo 22º.-

1.- De cada reunión levantarase Acta polo Secretario, na que se reflectirán os acordos, así como o resumo das opinións emitidas.

2.- A Acta será asinada polo/a Presidente/a e o/a secretario/as ou por quen os substitúa legalmente e incorporarase no libro de Actas da Asociación, unha vez aprobada.

Artigo 22º.-

1.- A Xunta Directiva é o órgano encargado do goberno e administración da Asociación, será elixida en votación secreta pola Asemblea Xeral expresamente convocada para este obxecto e estará composta por un número de doce persoas, contando ao Presidente, Secretario e Tesoureiro. En todo caso, estará constituída por representantes de Restauración e de Hospedaxe nun 50{b3705fbade47c0bd3c2291fcde81d9ee637c57ad114296e99373bbcf1bd450b5} por cada un dos dous sectores.

Nas eleccións á Xunta Directiva, cada socio de restauración e hospedaxe poderá dispoñer dun voto, salva o excepción regulada no artigo 21.3º.

A Xunta Directiva estará formada por doce membros, seis pertencentes ao sector de Hospedaxe e seis pertencentes ao sector de Restauración.

Para formar parte da Xunta Directiva, o empresario/para deberá estar en activo. Se un directivo deixa de ser titular da explotación dun negocio de restauración ou hospedaxe, mentres dure o mandato para o que foi elixido, será substituído por outro asociado, e elixido polos membros da xunta directiva, do sector ao que pertencía o directivo que se ten que dar de baixa na Xunta. Dita elección ten que ratificarse na seguinte Asemblea Xeral que se celebre.

A asistencia á Xunta poderá facerse persoalmente ou a través dunha persoa autorizada expresamente para este acto, preferíndose a un socio ou a un familiar ata o 1º grao ou ao cónxuxe, comunicado previamente e co Vº Bº da Xunta Directiva.

2.- A Duración do cargo será por un plazo de catro anos.

 • a) Se se produce unha vacante na Xunta Directiva por motivo distinto ao explicado no punto anterior, resolverase da mesma forma.
 • b) A falta de asistencia inxustificada a tres reunións consecutivas ou de cinco alternativas por parte dun membro da Xunta Directiva, dará lugar á baixa automática de leste na mesma salvo que ditas baixas estean debidamente xustificadas.

3.- Son facultades da Xunta Directiva as seguintes:

 • a) Realizar e dirixir as actividades da Asociación.
 • b) Propoñer á Asemblea Xeral os programas de actuación e realizar e dirixir os xa aprobados, dando conta a aquela do seu cumprimento.
 • c) Aprobar as altas e baixas dos asociados
 • d) Velar polo cumprimento dos acordos da Asemblea Xeral.
 • e) Decidir a celebración de Xuntas Extraordinarias da Asemblea Xeral e coñecer a Orde do Día destas e as Ordinarias.
 • f) Propoñer á Asemblea Xeral as cotas que haxan de satisfacer os membros.
 • g) Presentar os orzamentos, balances e liquidacións de contas, para a súa aprobación pola Asemblea Xeral.
 • h) Decidir en materia de cobros, ordenación de pagos e expedición de libramientos.
 • i) Inspeccionar a contabilidade, así como a mecánica de cobros e pagos.
 • j) Elaborar a memoria anual de actividades someténdoa para a súa aprobación á Asemblea Xeral.
 • k) Inspeccionar e velar polo normal funcionamento dos servizos.
 • l) Adoptar acordos relacionados coa interposición de toda clase de recursos e accións ante calquera organismo ou xurisdición.
 • m) Exercer a potestade disciplinaria.
 • n) Adoptar acordos referentes á adquisición e disposición de bens.
 • ñ) Realizar informes e estudos.
 • o) En caso de extrema urxencia, adoptar decisións sobre asuntos cuxa competencia corresponda á Asemblea Xeral, dando e xustificando conta na primeira que celebre esta.
 • p) As que lle poidan ser delegados pola Asemblea Xeral.
 • q) Cantas atribucións non estean expresamente encomendadas a outros Organismos de Goberno.
 • r) Nomear e separar empregados e Asesores que a Asociación necesite para a boa marcha e xestión da mesma.
 • s) Poderá federarse ou confederarse, ou subscribir todo tipo de convenios de asociación, con outras asociacións do Sector, provinciais, rexionais ou nacionais.
 • t) Poderá tomar todo tipo de decisións relativas á presentación da Asociación a concursos, concesións, explotacións e similares podendo facelo individualmente ou a través doutras entidades, constituíndo todo tipo de figuras xurídicas autorizadas polo Dereito tales como, Sociedades, UTES ou calquera outras que se consideren as adecuadas nese momento. Da adopción destas decisións deberase informar na primeira Asemblea que se celebre.
 • u) Poderá, cando así o estime conveniente, facer unha campaña de captación de socios mediante, entre outras medidas, a concesión de bonificacións nas cotas de entrada.

Artigo 24º.-

La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario, al menos una vez cada dos meses, previa convocatoria y Orden del Día del Secretario, en nombre del Presidente con cinco días de anticipación como mínimo.

Con carácter extraordinario en los casos y con los requisitos establecidos en el artículo 17.2 de estos Estatutos.

Será necesario previa convocatoria y Orden del Día, conforme a lo establecido en el artículo 17 de estos Estatutos.

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados.

Artigo 25º.-

1.- Os acordos tomaranse pola Xunta Directiva, por maioría simple entre os membros asistentes; en caso de empate decidirá o voto do Presidente ou do membro que presida.

2.- Aplicarase á Xunta Directiva o establecido nos artigos 19 e 21 destes Estatutos..

Artigo  26º.-

1.- O Presidente das Xuntas Directivas ostentará a representación da Asociación.

2.- O Vicepresidente exercerá as funcións que o Presidente lle delegue e substituirá nos casos de ausencia, enfermidade ou vacante.

3.- O presidente e o vicepresidente pertencerán a cada unha das dúas seccións, hospedaxe ou restauración, non podendo pertencer os dous á mesma sección, e irán expresamente designados na candidatura no momento da presentación da mesma.

4.– As atribucións do Presidente ou quen estatutariamente lle substitúe son as seguintes:

a) Presidir a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva.
b) Dirixir os debates e orde das reunións e executar os acordos.
c) Representar á Asociación en calquera clase de actos.
d) Celebrar contratos e outorgar poderes, previo acordo da Xunta Directiva.
e) Exercer as funcións específicas que lle atribúan estes Estatutos.
f) Autorizar as Actas das reunións.

O presidente renderá anualmente informe das súas actuacións e da Xunta Directiva ante a Asemblea Xeral.

5.- A persoa que ostenta a condición de Presidente por ser quen na devandita condición foi na candidatura, pasados os dous primeiros anos, substituirá a súa función co vicepresidente. Con iso alternarase en cada catro anos a persoa que ostenta a presidencia, o presidente os dous primeiros, e o vicepresidente os dous segundos, pertencendo a sectores distintos. Se o presidente pertence a restauración o vicepresidente terá que pertencer a hospedaxe e viceversa.

Só o acordo unánime da Xunta Directiva, exime do cumprimento desta substitución, operando de forma automática no caso de que non conste devandito acordo.

Artigo  27º.-

Ao Secretario, ademais das funcións que lle atribúen estes Estatutos e, no seu caso, o Regulamento de Réxime Interior, correspóndenlle as seguintes:

 1. Asegurar que pola Asociación se respecte a legalidade e se observen as normas consecuentes, advertindo de posibles casos de ilegalidade en que se poderá incorrer nos actos e acordos que se pretendan adoptar, mediante nota no expediente ou de palabra na reunión.
 2. Estender as Actas dos Órganos de Goberno, asinándoas co Presidente e estender certificacións das mesmas.
 3. Custodiar os libros da Asociación.
 4. Asesorar aos encadrados no Grupo, en cantas cuestións se lle presenten ou sexan da súa competencia.
 5. Expedir e autorizar os libramentos e xustificacións de cobros e pagos.
 6. Organizar a contabilidade da Asociación de forma que en todo momento resulte patente a situación económica da mesma.
 7. Confeccionar e elevar anteproxectos dos orzamentos de ingresos e gastos ao Presidente, Tesoureiro e demais membros da Xunta Directiva.
 8. Efectuar despacho da correspondencia e asuntos xerais da Asociación e a boa marcha de todos os servizos da mesma.
 9. Vixiar o bo funcionamento de ficheiros, arquivos e estatísticas.
 10. Redactar memorias e cantas funcións séxanlle encomendadas polos Órganos Reitores da Asociación, Federación ou Confederación no seu caso.

Artigo  28º.-

Tesoureiro: O Tesoureiro coidará da conservación dos fondos na forma que dispoña a Xunta Directiva.

CAPÍTULO V

DO RÉXIME ECONOMICO-ADMINISTRATIVO.-

Artigo 29º.-

1.- A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, terá plena autonomía, de conformidade coas disposicións vixentes, para a administración dos seus propios recursos.

2.- A súa responsabilidade económica concretarase ao seu propio patrimonio.

3.- Os recursos da Asociación, sexan orzamentarios ou patrimoniais, aplicaranse aos fins e actividades que lle son propios dentro da normativa xeral que regula o réxime económico das Asociacións Autónomas con personalidade xurídica.

Artigo 30º.-

Para o cumprimento dos seus fins, a Asociación poderá contar cos seguintes recursos económicos:

 1. A cota de inscrición a pagar no acto de admisión do socio, cuxo importe fixarase pola Xunta Directiva.
 2. As cantidades recadadas en concepto de cotas específicas da Asociación.
 3. Outros recursos, reparticións e derramas acordadas regulamentariamente.
 4. Os dereitos, taxas e exacciones que lles sexan legalmente recoñecidas.
 5. Os produtos e rendas dos seus bens, os intereses das súas contas bancarias e os demais produtos financeiros.
 6. As doazóns, subvencións e achegas que reciba.
 7. Calquera outro recurso obtido de conformidade coas disposicións legais.

Artigo 31º.-

As cotas ordinarias fixaranse pola Asemblea a proposta da Xunta Directiva, seguindo o criterio de categoría, podendo establecerse como coeficiente correcto o número de empregados.

Artigo 32º.-

1.- O funcionamento económico da Asociación regularase por réxime de orzamento.

2.- O orzamento ordinario de ingresos e gastos redactarase anualmente e será realizado pola Xunta Directiva e aprobado pola Asemblea Xeral.

3.- Para a realización de obras e servizos non previstos no orzamento ordinario, poderán formalizarse orzamentos extraordinarios, axustándose á normativa vixente.

4.- Os exercicios económicos coincidirán co ano natural.

Artigo 33º.-

A extensión dos libramientos será sempre con dúas firmas, como mínimo, do Presidente e Tesoureiro ou no seu caso de dous Vogais designados para o efecto en representación daqueles.

CAPÍTULO VI

DA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.-

Artigo 34º.-

Os presentes Estatutos poderán ser modificados en virtude de acordo da Asemblea Xeral , adoptado a proposta da Xunta Directiva ou dun grupo de membros asociados, como mínimo do 51{b3705fbade47c0bd3c2291fcde81d9ee637c57ad114296e99373bbcf1bd450b5} do total da devandita Asemblea.

CAPÍTULO VII

DA DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN.-

Artigo 35º.-

A Asociación disolverase polas seguintes causas:

1.- Cando o acorde a Asemblea Xeral co voto favorable de 2/3 partes dos asociados.

2.- Por sentenza xudicial e por disposición da autoridade competente que non de lugar a ulterior recurso e por calquera outra causa prevista nas Disposicións Legais.

Artigo 36º.-

1.- Acordada ou decretada a disolución, procederase ao cumprimento de todas as obrigacións pendentes consecuentes coas responsabilidades contraídas en base ao seu patrimonio.

2.- En caso de disolución por acordo da Asemblea, os asociados non serán responsables de cumprir outras obrigacións que as que eles mesmos houberen contraído como tales membros da Asociación.

Artigo 37º.-

Disolta a Asociación, a Asemblea Xeral, acordará por maioría de votos non inferior a dous terzos, o destino que haxa de darse aos bens, dereitos, instalacións e servizos da Asociación que puidesen quedar despois de atendidas as obrigacións pendentes.

Artigo 38º.-

De non acordarse outra cousa pola Asemblea Xeral por maioría simple, actuarán de liquidadores os membros da Xunta Directiva.